Language

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle huidige en toekomstige verkoopovereenkomsten tussen MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V. en de klant.

Deze voorwaarden worden geacht de klant bekend en door hem aanvaard te zijn. Eventuele algemene voorwaarden van de klant zullen niet van toepassing zijn en aan MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V. niet tegenstelbaar, dit onverminderd de eventuele toepassing van het Algemeen Bestek van de Staat.

Zo er uitdrukkelijk en schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan de voorwaarden van de cliënt of aan een bijzondere overeenkomst, blijven de hiernavolgende voorwaarden gelden op een aanvullende wijze.

2. Offertes - Bestellingen - Annulering van bestellingen

De geldingsduur van de door MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V. uitgebrachte offertes is beperkt tot 30 dagen.

De bestellingen van de klant worden als bindend beschouwd. De klant heeft geen recht om ze te annuleren zonder de schriftelijke toestemming van MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V. Deze toestemming is afhankelijk van het betalen van een schadevergoeding van 15% van de prijs, opgenomen in de offerte. MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V. behoudt zich het recht voor haar eventuele hogere schade te bewijzen.

3. Levering

1. De leveringsdatum die door MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V. wordt meegedeeld, geldt enkel als aanduiding en is niet bindend voor MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V. Een vertraging op de overeengekomen leveringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2. De levering geschiedt op de maatschappelijke zetel van MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V., steeds af fabriek, zelfs indien de levering door MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V. verzorgd wordt. In dat geval treedt MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V. enkel als mandataris van de klant op. Alle kosten van verzending zijn ten laste van de klant. De verzending gebeurt op risico van de klant.

3. Gedeeltelijke leveringen zijn steeds toegestaan. MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V. behoudt zich het recht voor om de uitvoering van een bestelling te schorsen ingeval:
– de rekening van de klant bij MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V. een negatief opeisbaar saldo vertoont;
– de klant blijk geeft van een financieel onvermogen of van een negatieve solvabiliteit.

4. Ingeval van weigering van afname of indien er een vertraging in de levering is tengevolge van een schorsing van een bestelling waarvoor de klant of derden verantwoordelijk zijn, kunnen stockeringskosten ten bedrage van 15% van de prijs zoals opgenomen in de offerte, ten laste gelegd worden van de klant.

4. Prijzen - Taksen - Betalingstermijnen

1. De koop is gesloten aan de prijs, vermeld in de prijsofferte, zo deze binnen de 30 dagen werd aanvaard. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., kosten van montage en inbedrijfsstelling.

De prijs is voor verhoging vatbaar indien tussen de periode van bestelling en levering de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, transportkosten, grondstofprijzen, energiekosten, valutakoersen, e.d.), een stijging ondergaan, behalve wanneer de goederen binnen de 30 dagen na bestelling worden afgenomen.

2. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders vermeld in de offerte. Alle betalingen dienen uitgevoerd te worden op de maatschappelijke zetel van MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V.

Facturen die niet per aangetekende brief binnen de 8 (acht) dagen na verzending ervan betwist werden, worden als definitief aanvaard beschouwd.

Iedere factuur, die op deze dag niet betaald wordt, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met zowel verwijlsintresten, dit ten belope 1% per maand, als met een forfaitaire schadeloosstelling van 15% van het factuurbedrag, dit zonder ingebrekestelling, en met een minimum van 50 Euro. Indien de relevante invorderingskosten hoger zijn, kan MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V. deze invorderen, benevens de conventionele rente. MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V. kan deze rente vervangen door de wettelijke intrestvoet. Bovendien worden advocaatkosten, gemaakt voor de inning van openstaande facturen, in rekening gebracht ten laste van de klant.

3. In de mate de klant enige betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, dan heeft MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V. het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen in verband met andere lopende contracten tussen partijen. Daarnaast heeft MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V. het recht om de nodige waarborgen te eisen van de klant. Deze waarborgen gelden als opschortende voorwaarde voor het tot stand komen of tot de verdere uitvoering van de overeenkomst.

4. Laattijdige betaling van één factuur heeft voor gevolg dat de andere facturen, waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Gedeeltelijke betalingen worden eerst als aflossing op intresten, schadebeding en eventuele kosten aangerekend en daarna op de openstaande factuur.

5. Het eventueel gebruik van promessen, cheques of de toestemming om wissels te trekken ter dekking van de overeengekomen prijs zal nooit als een schuldhernieuwing van de originele factuur beschouwd worden, noch zal het enig “retentierecht”, overeenkomst, noch enige territoriale bevoegdheid tenietdoen.

6. De klant draagt zijn vordering tot betaling opzichtens de derde-koper, gelijktijdig met de bestelling, over aan MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V.

5. Klachten

1. Klachten in verband met de hoeveelheid of kwaliteitsgebreken of niet-overeenstemming dienen, op straffe van verval, bij levering (in het geval van zichtbare gebreken) of binnen de 8 (acht) dagen na het ontdekken ervan (in het geval van verborgen gebreken) aan MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V. meegedeeld te worden. Dit dient te geschieden per aangetekende zending, met vermelding van alle relevante gegevens, ondermeer bestel- en factuurnummer, bij gebreke waaraan MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V. elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen.

2. De klachten dienen in ieder geval binnen de 6 maanden na datum van de levering, of iedere andere termijn zoals in de prijsofferte vermeld, meegedeeld te worden.

3. Indien de klacht gegrond is, zal de aansprakelijkheid van MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V. beperkt worden tot de kosteloze vervanging van de producten die gebrekkig blijken te zijn. De klant erkent uitdrukkelijk dat eventuele andere schade, hierin begrepen ook eventuele indirecte schade, niet op MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V. verhaald zal kunnen worden.

4. Het melden van klachten geeft de klant niet het recht om de betaling van de prijs uit te stellen of op te schorten, zelfs niet gedeeltelijk, noch het recht om de volledige bestelling of levering te annuleren.

5. MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V. waarborgt de kwaliteit van haar producten niet bij abnormaal gebruik, slecht onderhoud, wijziging van de goederen door de klant, demontage of reparatie door een niet gekwalificeerd persoon.

In de andere gevallen is het materieel, met uitzondering van verbruiksmaterieel en slijtagestukken, gedurende 12 maanden vanaf het bericht van beschikbaarheid van de goederen tegen alle fabrieksfouten gegarandeerd, mits tijdige melding van de klacht, zoals voormeld. Deze garantie dekt de vervanging van de stukken en het arbeidsloon in de werkplaatsen van MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V.

De kosten, verbonden aan de demontage van het materiaal, teneinde de herstelkosten te bepalen, komen in elk geval ten laste van de klant. Deze kosten zijn in elk geval beperkt tot 5 % van de aankoopwaarde van het materiaal, en bedragen minimaal 1.500 euro.

6. Wanprestatie van de klant

Bovendien kan MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V., indien een per aangetekende brief verstuurde aanmaning zonder gevolg bleef gedurende 15 dagen, het contract beschouwen als ontbonden voor het geheel of verbroken voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, en dit onverminderd haar recht op schadevergoeding van 30% van het factuurbedrag als vergoeding voor onkosten en winstderving, zonder dat MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V. het bewijs dient te leveren van het bestaan of de omvang van de schade.

MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V. behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen of haar eventuele hogere schade te bewijzen.

7. Overmacht

De klant draagt in ieder geval het risico voor overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan iedere gebeurtenis waar MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V. redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot stakingen, lockout, onderbrekingen in het vervoer, oorlogsdaden, brand, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, het niet kunnen verkrijgen van aardgas en/of andere brandstoffen of leveranties, bevoorradingsmoeilijkheden, materieelschaarste of gebrek aan onmisbare producten voor fabricatie, de aantoonbare nalatigheid van leveranciers of onderaannemers van MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V. of derden, …

8. Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven eigendom van MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V. tot volledige betaling van alle factuurbedragen, inclusief kosten, intresten, schadebedingen en eventuele belastingen.

De klant draagt de risico’s vanaf het ogenblik van de wilsovereenstemming over de voorwaarden van de koop (bij aanvaarding van de offerte).

MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze onbetaalde goederen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de klant.

Tijdens deze periode neemt de klant de plichten en de verantwoordelijkheid van bewaarder op zich voor de geleverde producten en hij verbindt er zich bijgevolg toe deze te bewaken en te verzekeren tegen alle oorzaken van beschadiging, vernietiging, diefstal, brand, verlies, enz. De klant verbindt er zich uitdrukkelijk tot op het eerste verzoek aan MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V. mee te delen waar de goederen zich bevinden en de klant zal er eveneens voor zorgen dat deze goederen op kosten en risico van hemzelf terug ter beschikking worden gesteld van MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V., indien deze laatste hierom verzoekt. Voor zoveel als nodig, wordt bij deze aan MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V. een onherroepelijk mandaat tot terugname verleend, alsook om hiertoe de nodige lokalen te betreden.

9. Sterkmaking

Iedere persoon of maatschappij die bestellingen plaatst voor rekening van derden of met verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk overeenkomstig art. 1120 Burgerlijk Wetboek en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling, zelfs wanneer de MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V. akkoord ging met deze wijze van factureren.

10. Toepasselijke wet

Alle verkoopcontracten tussen partijen, evenals deze algemene verkoopsvoorwaarden, hun totstandkoming, interpretatie, en alle andere geschillen ermee verband houdend, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

11. Bevoegde rechtbanken

Enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen. MEDICOR MEDICAL SUPPLIES N.V. behoudt zich evenwel het recht voor om over te gaan tot dagvaarding voor de rechtbanken van woonplaats van de klant.

Deze bepaling is eveneens van toepassing op contracten met rechtsonderdanen van de E.U., overeenkomstig de E.E.X.-verordening (Verordening 44/2001).

Medicor Medical Supplies NV/SA

Wingepark 5B/101
B-3110 Rotselaar
Belgium

Tel: +32 16 27 18 18
Fax: +32 16 22 44 23

E-mail: info@medicor.be

Algemene Voorwaarden

Copyright: © 2024 Medicor Medical Supplies NV/SA